دستگیری ۱۴۰ سارق و زورگیر حرفه‌ای

در این طرح 140 نفر از سارقان و زورگیران حرفه ای دستگیر شده که در قالب 32 باند اقدام به سرقت‌های پیچیده، مهم و مسلح می‌کردند صبح امروز یکشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۷ در آگاهی تهران برای رسانه‎ها به نمایش گذاشته شد.

خبرگزاری ایلنا: در این طرح 140 نفر از سارقان و زورگیران حرفه ای دستگیر شده که در قالب 32 باند اقدام به سرقت‌های پیچیده، مهم و مسلح می‌کردند صبح امروز یکشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۷ در آگاهی تهران برای رسانه‎ها به نمایش گذاشته شد.

دستگیری ۱۴۰ سارق و زورگیر حرفه‌ای
دستگیری ۱۴۰ سارق و زورگیر حرفه‌ای
دستگیری ۱۴۰ سارق و زورگیر حرفه‌ای
دستگیری ۱۴۰ سارق و زورگیر حرفه‌ای
دستگیری ۱۴۰ سارق و زورگیر حرفه‌ای
دستگیری ۱۴۰ سارق و زورگیر حرفه‌ای
دستگیری ۱۴۰ سارق و زورگیر حرفه‌ای
دستگیری ۱۴۰ سارق و زورگیر حرفه‌ای
دستگیری ۱۴۰ سارق و زورگیر حرفه‌ای
دستگیری ۱۴۰ سارق و زورگیر حرفه‌ای
دستگیری ۱۴۰ سارق و زورگیر حرفه‌ای
دستگیری ۱۴۰ سارق و زورگیر حرفه‌ای