آتش سوزی منزل مسکونی در مشهد (عکس)

آتش سوزی که در یک ساختمان مسکونی در خیابان مطهری مشهد اتفاق افتاد، محبوسی و مصدومیت ساکنین منزل را به دنبال داشت و با تلاش نفسگیر ماموران آتش نشانی حریق در کمترین زمان ممکن مهار شد و ۵ نفر از ساکنان این منزل مسکونی نجات یافتند.

آتش سوزی منزل مسکونی در مشهد (عکس)
آتش سوزی منزل مسکونی در مشهد (عکس)
آتش سوزی منزل مسکونی در مشهد (عکس)
آتش سوزی منزل مسکونی در مشهد (عکس)
آتش سوزی منزل مسکونی در مشهد (عکس)
آتش سوزی منزل مسکونی در مشهد (عکس)
آتش سوزی منزل مسکونی در مشهد (عکس)
آتش سوزی منزل مسکونی در مشهد (عکس)
آتش سوزی منزل مسکونی در مشهد (عکس)
آتش سوزی منزل مسکونی در مشهد (عکس)
آتش سوزی منزل مسکونی در مشهد (عکس)
آتش سوزی منزل مسکونی در مشهد (عکس)
آتش سوزی منزل مسکونی در مشهد (عکس)
آتش سوزی منزل مسکونی در مشهد (عکس)
آتش سوزی منزل مسکونی در مشهد (عکس)
آتش سوزی منزل مسکونی در مشهد (عکس)
آتش سوزی منزل مسکونی در مشهد (عکس)
آتش سوزی منزل مسکونی در مشهد (عکس)
آتش سوزی منزل مسکونی در مشهد (عکس)
آتش سوزی منزل مسکونی در مشهد (عکس)

منبع: میزان