عکس: کشف لاشه یک پلنگ در بهشهر مازندران

لاشه یک قلاده پلنگ نر بالغ در جنگل خلیل شهر بهشهر مازنداران کشف شد که در تله شکارچیان سودجو به دام افتاده بود.

سرویس عکس و فیلم فردا: لاشه یک قلاده پلنگ نر بالغ در جنگل خلیل شهر بهشهر مازنداران کشف شد که در تله شکارچیان سودجو به دام افتاده بود.

عکس: کشف لاشه یک پلنگ در بهشهر مازندران