(تصاویر) بازسازی سرقت مسلحانه از بانک‌های مشهد

صبح امروز (دوشنبه ۲۰ فروردین) با حضور قاضی حیدری و کارآگاهان اداره آگاهی پلیس صحنه سرقت مسلحانه از بانک‌های تجارت و رسالت مشهد با حضور متهم پرونده انجام شده بود.

صبح امروز (دوشنبه ۲۰ فروردین) با حضور قاضی حیدری و کارآگاهان اداره آگاهی پلیس صحنه سرقت مسلحانه از بانک‌های تجارت و رسالت مشهد که به‌ترتیب در تاریخ‌های ۲۸ بهمن و ۱۵ اسفند سال گذشته صورت گرفته بود، با حضور متهم پرونده انجام شده بود.

عکاس : محسن رحیمی/میزان

(تصاویر) بازسازی سرقت مسلحانه از بانک‌های مشهد
(تصاویر) بازسازی سرقت مسلحانه از بانک‌های مشهد
(تصاویر) بازسازی سرقت مسلحانه از بانک‌های مشهد
(تصاویر) بازسازی سرقت مسلحانه از بانک‌های مشهد
(تصاویر) بازسازی سرقت مسلحانه از بانک‌های مشهد
(تصاویر) بازسازی سرقت مسلحانه از بانک‌های مشهد
(تصاویر) بازسازی سرقت مسلحانه از بانک‌های مشهد
(تصاویر) بازسازی سرقت مسلحانه از بانک‌های مشهد
(تصاویر) بازسازی سرقت مسلحانه از بانک‌های مشهد
(تصاویر) بازسازی سرقت مسلحانه از بانک‌های مشهد
(تصاویر) بازسازی سرقت مسلحانه از بانک‌های مشهد
(تصاویر) بازسازی سرقت مسلحانه از بانک‌های مشهد
(تصاویر) بازسازی سرقت مسلحانه از بانک‌های مشهد
(تصاویر) بازسازی سرقت مسلحانه از بانک‌های مشهد