تغییر قیافه رضا عطاران در طی ۱۶ سال +عکس

محمدرضا هدایتی با انتشار این عکس در اینستاگرامش نوشت: عکسی که سال ١٣٨١ یک هم میهن (ابوالفضل سعیدی) با من و رضا عطاران در جزیره زیبای قشم ثبت کرده و امسال بای من ارسال نموده بعد از شانزده سال، برای خودم تغیرات قیافه من و رضا جالبه.

آخرین خبر: محمدرضا هدایتی با انتشار این عکس در اینستاگرامش نوشت: عکسی که سال ١٣٨١ یک هم میهن (ابوالفضل سعیدی) با من و رضا عطاران در جزیره زیبای قشم ثبت کرده و امسال بای من ارسال نموده بعد از شانزده سال، برای خودم تغیرات قیافه من و رضا جالبه.

تغییر قیافه رضا عطاران در طی ۱۶ سال +عکس