مصدومان جنگ "چهارشنبه سوری"/ گزارش تصویری

مصدومان چهارشنبه آخر سال در بیمارستانهای مختلف تهران تحت درمان قرار گرفتند.

مصدومان جنگ "چهارشنبه سوری"/ گزارش تصویری
مصدومان جنگ "چهارشنبه سوری"/ گزارش تصویری
مصدومان جنگ "چهارشنبه سوری"/ گزارش تصویری
مصدومان جنگ "چهارشنبه سوری"/ گزارش تصویری
مصدومان جنگ "چهارشنبه سوری"/ گزارش تصویری
مصدومان جنگ "چهارشنبه سوری"/ گزارش تصویری
مصدومان جنگ "چهارشنبه سوری"/ گزارش تصویری
مصدومان جنگ "چهارشنبه سوری"/ گزارش تصویری
مصدومان جنگ "چهارشنبه سوری"/ گزارش تصویری
مصدومان جنگ "چهارشنبه سوری"/ گزارش تصویری
مصدومان جنگ "چهارشنبه سوری"/ گزارش تصویری
مصدومان جنگ "چهارشنبه سوری"/ گزارش تصویری
مصدومان جنگ "چهارشنبه سوری"/ گزارش تصویری
مصدومان جنگ "چهارشنبه سوری"/ گزارش تصویری
مصدومان جنگ "چهارشنبه سوری"/ گزارش تصویری
مصدومان جنگ "چهارشنبه سوری"/ گزارش تصویری
مصدومان جنگ "چهارشنبه سوری"/ گزارش تصویری
مصدومان جنگ "چهارشنبه سوری"/ گزارش تصویری
مصدومان جنگ "چهارشنبه سوری"/ گزارش تصویری
مصدومان جنگ "چهارشنبه سوری"/ گزارش تصویری

افکارنیوز