(تصاویر) وضعیت بیمارستان فارابی در چهارشنبه‌سوری

تصاویر این گزارش ممکن است آزاردهنده باشد

براساس مشاهدات از بیمارستان فارابی به عنوان بزرگترین و مهمترین بیمارستانهای چشمی ایران، گزارش می‌شود که تعداد آسیب‌های چشمی ارجاع داده شده بر اثر حوادث چهارشنبه آخر سال قابل توجه است.

گزارشات از بیمارستان فارابی حکایت از آسیب چشمی 74 نفر بر اثر حوادث چهارشنبه آخر سال است، این امار تا ساعت 21:00 ثبت شده است.

عکاس: فاطمه هاشمی/میزان

(تصاویر) وضعیت بیمارستان فارابی در چهارشنبه‌سوری
(تصاویر) وضعیت بیمارستان فارابی در چهارشنبه‌سوری
(تصاویر) وضعیت بیمارستان فارابی در چهارشنبه‌سوری
(تصاویر) وضعیت بیمارستان فارابی در چهارشنبه‌سوری
(تصاویر) وضعیت بیمارستان فارابی در چهارشنبه‌سوری
(تصاویر) وضعیت بیمارستان فارابی در چهارشنبه‌سوری
(تصاویر) وضعیت بیمارستان فارابی در چهارشنبه‌سوری
(تصاویر) وضعیت بیمارستان فارابی در چهارشنبه‌سوری
(تصاویر) وضعیت بیمارستان فارابی در چهارشنبه‌سوری
(تصاویر) وضعیت بیمارستان فارابی در چهارشنبه‌سوری
(تصاویر) وضعیت بیمارستان فارابی در چهارشنبه‌سوری
(تصاویر) وضعیت بیمارستان فارابی در چهارشنبه‌سوری
(تصاویر) وضعیت بیمارستان فارابی در چهارشنبه‌سوری
(تصاویر) وضعیت بیمارستان فارابی در چهارشنبه‌سوری