۳۵۱ مصدم حاصل شهرآورد تهران

آخرین آمار اورژانس کشور عدد 351 مصدوم را برای دربی تهران نشان می‌دهد.

به گزارش سازمان اورژانس کشور بازی استقلال و پرسپولیس 351 مصدوم داشت که از این تعداد 335 مورد به صورت سرپایی درمان شدند و 4 مورد به بیمارستان های شهید فیاض بخش و امام حسین منتقل شدند.

گزارش مشکل
اورژانسمصدومدربی