کرمانشاه لرزید

زلزله ای به بزرگی ۳.۹ استان کرمانشاه - حوالی کوزران را لرزاند.

به گزارش ایلنا، زمان وقوع این زمین لرزه ۰۹:۴۵:۳۹با طول جغرافیایی: ۴۶.۳۷ و عرض جغرافیایی: ۳۴.۶ و درعمق ۸ کیلومتری رخ داده است.

این زمین لرزه در ۲۳ کیلومتری کوزران (کرمانشاه)، ۲۵ کیلومتری تازه آباد (کرمانشاه)، ۲۵ کیلومتری جوانرود (کرمانشاه)،۷۱ کیلومتری کرمانشاه و ۹۷ کیلومتری سنندج رخ داده است.