دستگیری راننده تانکر در حال تخلیه فاضلاب در رودخانه گرمرود

ماموران یگان حفاظت محیط زیست آمل یک راننده تانکر در حال تخلیه فاضلاب در رودخانه گرمرود دستگیرکردند.

یگان حفاظت محیط زیست آمل درحین گشت و کنترل شبانه راننده یک دستگاه تخلیه چاه فاضلاب را در زمان رهاسازی فاضلاب تخلیه چاه به رودخانه گرمرود محدوده  زیر پل شهنه کلا دشت سر آمل دستگیر کردند و تانکر تخلیه چاه نیز توقیف شد.

گفتنی است،رانندگان تانکرهای تخلیه چاه باید پس از تخلیه چاه، فاضلاب داخل تانکر (تانکر تخلیه چاه) را به مراکز تصفیه فاضلاب برده و به صورت قانونی و بهداشتی اقدام به تخلیه فاضلاب در مکان ‎ های تعبیه شده نمایند، در غیر این صورت و در صورت تخلیه فاضلاب تخلیه چاه درمکان های متروکه و یا رودخانه ها، سازمان محیط زیست تانکر تخلیه چاه را توقیف می کند.

منبع: ایسنا