علت عصبانیت ایرانی‌ها افشا شد!

موسسه گالوپ: ایرانی‌ها رتبه اول خشمگینی را در دنیا دارند سوژه محمدرضا ثقفی در کانال بی قانون شده است.

علت عصبانیت ایرانی‌ها افشا شد!