واژگونی تیگو ۵ در در زیرگذر میدان حسن‌آباد

تصادف زنجیره ای در زیرگذر خیابان حسن آباد تهران باعث ترافیک سنگین درخیابان های اطراف این منطقه شده است.

خبرگزاری ایرنا: تصادف زنجیره ای در زیرگذر خیابان حسن آباد تهران باعث ترافیک سنگین درخیابان های اطراف این منطقه شده است.

واژگونی تیگو ۵ در در زیرگذر میدان حسن‌آباد