(تصاویر) دومین روز آتش سوزی ساختمان وزارت نیرو

آتش سوزی در ساختمان اداری وزارت نیرو واقع در خیابان ولیعصر(عج) همچنان پس از گذشت یک روز ادامه دارد.

آتش سوزی در ساختمان اداری وزارت نیرو واقع در خیابان ولیعصر(عج) همچنان پس از گذشت یک روز ادامه دارد. در حال حاضر بیش از ۴ ایستگاه آتش نشانی در محل حادثه حضور دارند.

عکاس: محسن عطایی/فارس، حسن شیروانی/میزان

(تصاویر) دومین روز آتش سوزی ساختمان وزارت نیرو
(تصاویر) دومین روز آتش سوزی ساختمان وزارت نیرو
(تصاویر) دومین روز آتش سوزی ساختمان وزارت نیرو
(تصاویر) دومین روز آتش سوزی ساختمان وزارت نیرو
(تصاویر) دومین روز آتش سوزی ساختمان وزارت نیرو
(تصاویر) دومین روز آتش سوزی ساختمان وزارت نیرو
(تصاویر) دومین روز آتش سوزی ساختمان وزارت نیرو
(تصاویر) دومین روز آتش سوزی ساختمان وزارت نیرو
(تصاویر) دومین روز آتش سوزی ساختمان وزارت نیرو
(تصاویر) دومین روز آتش سوزی ساختمان وزارت نیرو
(تصاویر) دومین روز آتش سوزی ساختمان وزارت نیرو
(تصاویر) دومین روز آتش سوزی ساختمان وزارت نیرو
(تصاویر) دومین روز آتش سوزی ساختمان وزارت نیرو
(تصاویر) دومین روز آتش سوزی ساختمان وزارت نیرو
(تصاویر) دومین روز آتش سوزی ساختمان وزارت نیرو
(تصاویر) دومین روز آتش سوزی ساختمان وزارت نیرو
(تصاویر) دومین روز آتش سوزی ساختمان وزارت نیرو