هوای تهران ناسالم است

معاون مرکز پایش آلودگی هوای محیط زیست استان تهران گفت: هوای تهران وضعیت ناسالم برای گروه های حساس است.

محمد رستگاری معاون مرکز پایش آلودگی هوای محیط زیست استان تهران گفت: وضعیت کیفی هوای تهران در ٢٤ ساعت گذشته منتهی به ساعت ۸ مورخ ۹۶/۱۱/۱۴در وضعیت ناسالم برای گروه های حساس است.

او ادامه داد: منواکسیدکربن:پاک(۴۵)، ذرات معلق با قطر کمتر از ١٠ میکرون:سالم(۷۶)، ذرات معلق با قطر کمتر از ٢.٥ میکرون: ناسالم برای گروه های حساس(۱۲۵) است.

ایلنا