مدیرمسئول یالثارات با شکایت حقیقی مجرم شناخته شد

با شکایت مانی حقیقی مدیرمسئول یالثارات در سه اتهام مجرم شناخته شد.

سینما دیلی: با شکایت مانی حقیقی مدیرمسئول یالثارات در سه اتهام مجرم شناخته شد. صبح امروز دادگاه شکایت مانی حقیقی از نشریه یالثارات به دنبال مطلب پرحاشیه سال گذشته این نشریه برگزار شد.

مدیرمسئول یالثارات با شکایت حقیقی مجرم شناخته شد