وضعیت خشکسالی در سد مخزنی دز (عکس)

‎خبرنگاران و اصحاب رسانه استان خوزستان به منظور بررسی میزان کاهش بی سابقه ورودی آب در سد دز از این سد مخزنی بازدید کردند و از نزدیک در جریان کمبود ذخایر آبی آن قرار گرفتند

وضعیت خشکسالی در سد مخزنی دز (عکس)
وضعیت خشکسالی در سد مخزنی دز (عکس)
وضعیت خشکسالی در سد مخزنی دز (عکس)
وضعیت خشکسالی در سد مخزنی دز (عکس)
وضعیت خشکسالی در سد مخزنی دز (عکس)
وضعیت خشکسالی در سد مخزنی دز (عکس)
وضعیت خشکسالی در سد مخزنی دز (عکس)
وضعیت خشکسالی در سد مخزنی دز (عکس)
وضعیت خشکسالی در سد مخزنی دز (عکس)
وضعیت خشکسالی در سد مخزنی دز (عکس)
وضعیت خشکسالی در سد مخزنی دز (عکس)
وضعیت خشکسالی در سد مخزنی دز (عکس)
وضعیت خشکسالی در سد مخزنی دز (عکس)
وضعیت خشکسالی در سد مخزنی دز (عکس)
وضعیت خشکسالی در سد مخزنی دز (عکس)

0