عکس: منطقه‌ای که هر سال ۶ متر برف می‌بارد!

منطقه گردشگری "Stekenjokk" در سوئد هر ساله بین 4 تا 6 متر بارش برف را ثبت می‌کند.

سرویس عکس و فیلم فردا: منطقه گردشگری "Stekenjokk" در سوئد هر ساله بین 4 تا 6 متر بارش برف را ثبت می‌کند.

عکس: منطقه‌ای که هر سال ۶ متر برف می‌بارد!
عکس: منطقه‌ای که هر سال ۶ متر برف می‌بارد!
عکس: منطقه‌ای که هر سال ۶ متر برف می‌بارد!