ابراز پشیمانی کامران تفتی از بازی در پایان نامه

کامران تفتی در برنامه باهمستان، از بازی در فیلم پایان نامه اظهار پشیمانی کرد.

نمایش بیشتر

کامران تفتی در برنامه باهمستان، از بازی در فیلم «پایان نامه» اظهار پشیمانی کرد.

عصر ایران: ابراز پشیمانی کامران تفتی از بازی در فیلم «پایان نامه»