تصادف در گردنه پاطاق - کرمانشاه (عکس)

سرعت زیاد باعث تصادف پراید و پژو در محور کرمانشاه سر پل ذهاب و مجروحیت چهار سرنشین وسایل نقلیه شد.حال راننده ماشین ها وخیم گزارش شده است.

تصادف در گردنه پاطاق - کرمانشاه (عکس)
تصادف در گردنه پاطاق - کرمانشاه (عکس)
تصادف در گردنه پاطاق - کرمانشاه (عکس)
تصادف در گردنه پاطاق - کرمانشاه (عکس)
تصادف در گردنه پاطاق - کرمانشاه (عکس)
تصادف در گردنه پاطاق - کرمانشاه (عکس)
تصادف در گردنه پاطاق - کرمانشاه (عکس)
تصادف در گردنه پاطاق - کرمانشاه (عکس)
تصادف در گردنه پاطاق - کرمانشاه (عکس)
تصادف در گردنه پاطاق - کرمانشاه (عکس)
تصادف در گردنه پاطاق - کرمانشاه (عکس)
تصادف در گردنه پاطاق - کرمانشاه (عکس)
تصادف در گردنه پاطاق - کرمانشاه (عکس)
تصادف در گردنه پاطاق - کرمانشاه (عکس)

0