تصاویر/ اعدام تبهکاران در وسط خیابان

در آن روزها، کشور مزبور درگیر جنگ داخلی هولناکی بود و در این میان، تبهکاران و گانگسترها، شهرهای کوچک و بزرگ را جولانگاه خود کرده بودند

تصاویر/ اعدام تبهکاران در وسط خیابان

در آن روزها، کشور مزبور درگیر جنگ داخلی هولناکی بود و در این میان، تبهکاران و گانگسترها، شهرهای کوچک و بزرگ را جولانگاه خود کرده بودند

گروه تاریخ پایگاه خبری-تحلیلی مشرق_ آن چه پیش رو دارید، تصاویر مربوط به اجرای حکم اعدام پنج گانگستر چینی در شهر «شانگهای» است. این عکس ها در تاریخ 26 اردیبهشت 1328 شمسی ثبت شده است. در آن روزها، کشور «چین» درگیر جنگ داخلی هولناکی بود و در این میان، تبهکاران و گانگسترها، شهرهای کوچک و بزرگ چین را جولانگاه خود کرده بودند. در این تصاویر، مامورین اعدام، ماموران امنیتی رژیم نوپای «جمهوری خلق چین» هستند که در جنگ های داخلی بر دولت فاسد «چیان کای شک» غلبه کرده و حاکمیت را در ست گرفته و برای مبارزه با موج روزافزون جرم و جنایت، به اعدام تبهکاران در ملاء عام در نخستین شهر پر جمعیت چین دست زدند

تصاویر/ اعدام تبهکاران در وسط خیابان

اعدام تبهکاران در شانگهای توسط دولت چین

تصاویر/ اعدام تبهکاران در وسط خیابان

اعدام تبهکاران در شانگهای توسط دولت چین