فیلم/ حادثه دردناک برای جوان بدنساز در باشگاه

یک بدنساز در حال انجام حرکت پرس سینه بود با سانحه وحشتناکی مواجه شد و هالتر به طرز شدیدی روی سینه و گردنش افتاد.

نمایش بیشتر