تصادف شدید مینی بوس و کامیون در حومه مشهد (عکس)

میزان - بر اثر برخورد این دو خودرو 22 نفر از سرنشینان مینی‌بوس مصدوم شدند.

تصادف شدید مینی بوس و کامیون در حومه مشهد (عکس)
تصادف شدید مینی بوس و کامیون در حومه مشهد (عکس)
تصادف شدید مینی بوس و کامیون در حومه مشهد (عکس)
تصادف شدید مینی بوس و کامیون در حومه مشهد (عکس)
تصادف شدید مینی بوس و کامیون در حومه مشهد (عکس)
تصادف شدید مینی بوس و کامیون در حومه مشهد (عکس)
تصادف شدید مینی بوس و کامیون در حومه مشهد (عکس)
تصادف شدید مینی بوس و کامیون در حومه مشهد (عکس)
تصادف شدید مینی بوس و کامیون در حومه مشهد (عکس)
تصادف شدید مینی بوس و کامیون در حومه مشهد (عکس)
تصادف شدید مینی بوس و کامیون در حومه مشهد (عکس)
تصادف شدید مینی بوس و کامیون در حومه مشهد (عکس)
تصادف شدید مینی بوس و کامیون در حومه مشهد (عکس)
تصادف شدید مینی بوس و کامیون در حومه مشهد (عکس)
تصادف شدید مینی بوس و کامیون در حومه مشهد (عکس)
تصادف شدید مینی بوس و کامیون در حومه مشهد (عکس)

0