(تصاویر) خسارات زلزله در روستای گروک کرمان

زلزله در ساعت ۶:۰۲ دقیقه صبح دیروز در هجدک - چترود واقع در استان کرمان رخ داد.

زلزله در ساعت ۶:۰۲ دقیقه صبح دیروز در هجدک - چترود در ۵۹ کیلومتری کرمان در صبح جمعه ۱۰ آذر رخ داد که طبق گزارشات اولیه این زلزله با قدرت ۶.۱ ریشتری و عمق ۱۰ کیلومتری زمین بوده است.

عکس: تسنیم

(تصاویر) خسارات زلزله در روستای گروک کرمان
(تصاویر) خسارات زلزله در روستای گروک کرمان
(تصاویر) خسارات زلزله در روستای گروک کرمان
(تصاویر) خسارات زلزله در روستای گروک کرمان
(تصاویر) خسارات زلزله در روستای گروک کرمان
(تصاویر) خسارات زلزله در روستای گروک کرمان
(تصاویر) خسارات زلزله در روستای گروک کرمان
(تصاویر) خسارات زلزله در روستای گروک کرمان
(تصاویر) خسارات زلزله در روستای گروک کرمان
(تصاویر) خسارات زلزله در روستای گروک کرمان
(تصاویر) خسارات زلزله در روستای گروک کرمان
(تصاویر) خسارات زلزله در روستای گروک کرمان
(تصاویر) خسارات زلزله در روستای گروک کرمان
(تصاویر) خسارات زلزله در روستای گروک کرمان
(تصاویر) خسارات زلزله در روستای گروک کرمان
(تصاویر) خسارات زلزله در روستای گروک کرمان
(تصاویر) خسارات زلزله در روستای گروک کرمان
(تصاویر) خسارات زلزله در روستای گروک کرمان
(تصاویر) خسارات زلزله در روستای گروک کرمان