بقایی با دلارها چه کرد؟!

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس: ۳میلیون و ۷۰۰ هزار یورو و ۵۳۰ هزار دلار در جریان برگزاری کنفرانس جنبش عدم تعهدها مفقود شده است!

بقایی با دلارها چه کرد؟!