(کارتون) فرار مردم از مسکن مهر!

در حاشیه تخریب مسکن مهر در زلزله کرمانشاه

در حاشیه تخریب مسکن مهر در زلزله کرمانشاه، محمدرضا میرشاه ولد این کارتون را در در اینستاگرامش منتشرکرد.

(کارتون) فرار مردم از مسکن مهر!