(تصاویر) خاکسپاری قربانیان زلزله در "دهجامی"

روستای دهجامی در فاصله حدودا ۴۰ کیلومتری شهرستان کرند با ۲۰۰ نفر جمعیت و ۷۰ خانوار در زلزله 7/3 ریشتری خسارات زیادی دیده و ۱۰ نفر از ساکنین آن روستا جانشان را از دست دادند. عکاس: سید مصلح پیر خضرانیان/ ایرنا

(تصاویر) خاکسپاری قربانیان زلزله در "دهجامی"
(تصاویر) خاکسپاری قربانیان زلزله در "دهجامی"
(تصاویر) خاکسپاری قربانیان زلزله در "دهجامی"
(تصاویر) خاکسپاری قربانیان زلزله در "دهجامی"
(تصاویر) خاکسپاری قربانیان زلزله در "دهجامی"
(تصاویر) خاکسپاری قربانیان زلزله در "دهجامی"
(تصاویر) خاکسپاری قربانیان زلزله در "دهجامی"
(تصاویر) خاکسپاری قربانیان زلزله در "دهجامی"
(تصاویر) خاکسپاری قربانیان زلزله در "دهجامی"
(تصاویر) خاکسپاری قربانیان زلزله در "دهجامی"
(تصاویر) خاکسپاری قربانیان زلزله در "دهجامی"
(تصاویر) خاکسپاری قربانیان زلزله در "دهجامی"