روزنامه حریت ترکیه: بازهم ساختمان بلای جان شد

تیتر اول روزنامه حریت ترکیه: بازهم ساختمان بلای جان شد، مجتمع های مسکن مهر ایران در برابر زلزله ۷.۳ ریشتر دوام نیاورد.

کانال تلگرام روزنامه شهروند: تیتر اول روزنامه حریت ترکیه: بازهم ساختمان بلای جان شد، مجتمع های مسکن مهر ایران در برابر زلزله ۷.۳ ریشتر دوام نیاورد.

روزنامه حریت ترکیه: بازهم ساختمان بلای جان شد
گزارش مشکل
حریتمسکن مهرزلزله