به دنیا آمدن نوزادی دیگر در بیمارستان صحرایی

ساعت 5 بامداد امروز نوزادی دیگر در بیمارستان صحرایی ایجاد شده از سوی ارتش در سرپل ذهاب به دنیا آمد.

کانال تلگرام آفتاب نیوز: ساعت 5 بامداد امروز نوزادی دیگر در بیمارستان صحرایی ایجاد شده از سوی ارتش در سرپل ذهاب به دنیا آمد.

به دنیا آمدن نوزادی دیگر در بیمارستان صحرایی