کودکی که زنده از زیر آوار، بیرون آورده شد

کودکی که زنده از زیر آوار، بیرون آورده شد.

نمایش بیشتر

برترین ها: کودکی که زنده از زیر آوار، بیرون آورده شد ولی ۲۱نفر از اقوام خود را از دست داده است.

گزارش مشکل
زلزلهآوارزندهکودکی