تصویری دلخراش از قربانیان زلزله ۷.۳ ریشتری شب گذشته در قصرشیرین

زلزاغه ۷.۳ ر یشتری شب گذشتهدر مرز ایران و عراق تاکنون ۱۴۱ کشته در ایران برجا گذشته است، بیشترین قربانیان تاکنون در قصر شیرین گزارش شده سات.

تصویری دلخراش از قربانیان زلزله ۷.۳ ریشتری شب گذشته در قصرشیرین