ریزش کوه در جاده کرمانشاه به پل ذهاب

ریزش کوه در جاده پاتاق (مسیر کرمانشاه به پل ذهاب)

نمایش بیشتر

ریزش کوه در جاده پاتاق (مسیر کرمانشاه به پل ذهاب)