بوشهر لرزید

بوشهر هم لرزید.

گزارش مقدماتی زمین‌لرزه در بوشهر

بزرگی: 3.8

محل وقوع: استان بوشهر - حوالی کلمه

تاریخ و زمان وقوع به وقت محلی: 1396/08/22 03:15:59

طول جغرافیایی: 51.41

عرض جغرافیایی: 28.88

عمق زمین‌لرزه: 10 کیلومتر

نزدیک‌ترین شهرها:

8 کیلومتری کلمه (بوشهر)

12 کیلومتری اهرم (بوشهر)

25 کیلومتری خورموج (بوشهر)

نزدیکترین مراکز استان:

55 کیلومتری بوشهر

135 کیلومتری شیراز