مدارس سقز فردا تعطیل است

مدارس شهرستان سقز در همه مقاطع تحصیلی فردا تعطیل شدند

به گزارش ایسنا، با تصمیم ستاد بحران شهرستان سقز و تایید فرماندار تمامی مدارس شهرستان سقز فردا دوشنبه تعطیل شدند.

به دلیل وجود برخی مدارس تخریبی در سطح شهر و روستاهای شهرستان و نیاز به بررسی کارشناسی از تاثیر این زمین لرزه بر این مدارس از سوی ستاد بحران شهرستان، مدارس شهر و روستا در تمامی مقاطع تحصیلی صبح و بعد از ظهر سقز و زیویه تعطیل است.

گزارش مشکل
سقزمدارسزلزلهتعطیل