اولین عکس از خرابی زلزله در کرمانشاه

اولین تصویر از خرابی زلزله در شهرستان سرپل ذهاب در کرمانشاه .

اولین تصویر از خرابی زلزله در شهرستان سرپل ذهاب در کرمانشاه .

اولین عکس از خرابی زلزله در کرمانشاه