ریزش سقف بیمارستان ارومیه پس از وقوع زلزله

ریزش سقف بیمارستان امام خمینی ارومیه پس از وقوع زلزله.

ریزش سقف بیمارستان امام خمینی ارومیه پس از وقوع زلزله.

ریزش سقف بیمارستان ارومیه پس از وقوع زلزله