تهران هم لرزید

دقایقی پیش لرزشی خفیف در برخی مناطقدقایقی پیش برخی مناطق استان تهران دچار لرزش خفیف شد. استان تهران احساس شد.

خبرگزاری مهر: بر اساس مشاهدات خبرنگاران مهر در استان تهران، تاکنون این زلزله در برخی مناطق تهران، رباط کریم، پردیس، پیشوا، پاکدشت، قرچک و ورامین احساس شده است.

گزارش ها از دیگر مناطق استان تهران نیز از لرزش خفیف حکایت دارد.

گزارش مشکل
زلزلهعراقخفیفاحساس