آغاز پیش تولید عبدی شو

محمدرضا شهیدی فرد، جواد فرحانی،کمال طباطبایی و مریم نوایی هسته اصلی این برنامه هستند. پیش بینی می شودعبدی شو با اجرای اکبر عبدی رقیب جدیخندوانهودورهمی در جذب مخاطب باشد

محمدرضا شهیدی فرد، جواد فرحانی،کمال طباطبایی و مریم نوایی هسته اصلی این برنامه هستند. پیش بینی می شود«عبدی شو» با اجرای اکبر عبدی رقیب جدی«خندوانه»و«دورهمی» در جذب مخاطب باشد

سینما دیلی: محمدرضا شهیدی فرد، جواد فرحانی،کمال طباطبایی و مریم نوایی هسته اصلی این برنامه هستند. پیش بینی می شود«عبدی شو» با اجرای اکبر عبدی رقیب جدی «خندوانه» و «دورهمی» در جذب مخاطب باشد.

آغاز پیش تولید«عبدی شو»
آغاز پیش تولید«عبدی شو»