فیلم: خسارت عجیبی که یک توریست به چین زد!

یک توریست جوان در استان شانشی چین به ستون کنار پل روی یک رودخانه لگد زد و بیش از ۲۱۵ ستون را به صورت زنجیروار فرو ریخت. پل در منطقه گو واقع شده و پلیس هنوز کسی را در این رابطه بازداشت نکرده است.