سهم تحصیلات همسران در ازدواج و طلاق/ کاهش جدایی در زوجین با تحصیلات غیر دانشگاهی

سهم تحصیلات همسران در ازدواج و طلاق

سازمان ثبت احوال اعلام کرد سهم مردان و زنانی که در زمان طلاق هر دو تحصیلات غیردانشگاهی داشتند از ۳۹.۳ درصد در سال ۹۲ به ۳۴.۶ درصد در سال ۹۷ رسیده است.

به گزارش خبرنگار مهر ، بر اساس آمار سازمان ثبت احوال، سهم ازدواج‌هایی که مرد و زن تحصیلات همسان داشته‌اند از ۴۶.۴ درصد در سال ۹۲ به ۴۲.۸ درصد در سال ۹۷ کاهش یافته است این کاهش در میان زنان و مردانی که تحصیلات دانشگاهی همسان داشتند بیشتر از دیگران است.

مردان و زنان دارای تحصیلات دانشگاهی بیشترین تغییر در سهم ازدواج‌های با تحصیلات دانشگاهی هم سان را تجربه کردند به طوری که سهم مردان و زنانی که در زمان ازدواج هر دو تحصیلات دانشگاهی داشتند از ۹.۹ درصد در سال ۹۲ به ۱۴.۲ درصد در سال ۹۷ رسیده است.

برای زنان و مردانی که تحصیلات غیردانشگاهی همسان داشتند این تغییر از سهم ۳۲.۸ درصد در سال ۹۲ به ۲۷.۴ درصد در سال ۹۷ رسیده است.

همچنین ۱۹۲ مورد ازدواج مرد و زن هر دو تحصیلات حوزوی داشتند ۷ مرد با تحصیلات دکترا با زن دارای تحصیلات حوزوی ازدواج کردند.

در ۶ درصد از ازدواج ها یکی از زوجین تحصیلات دانشگاهی دارد

در سه دهم درصد ازدواج‌ها دست کم یکی از همسران دارای تحصیلات حوزوی و ۶ درصد ازدواج‌ها مربوط به همسرانی است که دست کم یکی از آنها تحصیلات دانشگاهی دارند. ۹۳ مرد و زن دارای تحصیلات دکترا با مرد دارای تحصیلات غیر دانشگاهی ازدواج‌کرده اند.

۵۸۴ مورد زنان دارای تحصیلات دکترا با مردی دارای سطح تحصیلات لیسانس و کاردانی ازدواج کردند.

سهم طلاق‌هایی که در آنها مرد و زن تحصیلات همسان داشته‌اند از ۴۹ درصد در سال ۹۲ به ۴۲.۳ درصد در سال ۹۷ کاهش یافته است این کاهش در میان زنان و مردانی که تحصیلات غیردانشگاهی همسان داشتند بیشتر از دیگران است.

مردان و زنان دارای تحصیلات غیر دانشگاهی بیشترین تغییر در سهم طلاق‌های با تحصیلات همسان را تجربه کرده‌اند به طوری که سهم مردان و زنانی که در زمان طلاق هر دو تحصیلات غیردانشگاهی داشتند از ۳۹ و ۳ درصد در سال ۹۲ به ۳۴ و ۶ درصد در سال ۹۷ رسیده است. برای زنان و مردانی که تحصیلات دانشگاهی همسان داشتند این تغییر از ۴.۷ درصد در سال ۹۲ به ۶ ونیم درصد در سال ۹۷ رسیده است.

در ۱۵ مورد از طلاق‌ها مرد و زن هر دو تحصیلات حوزوی داشتند. ۲۱۰ مورد طلاق فقط مرد و ۷۲ مورد نیز فقط زن دارای تحصیلات حوزوی بوده است. ۲۶۷ مورد از طلاق‌ها (۱۸ صدم درصد از کل طلاق‌ها) مربوط به همسران است که دست کم یکی از آنها دارای تحصیلات حوزوی بودند. ۳۱.۷ درصد از طلاق‌ها مربوط به ازدواج‌هایی است که یکی از همسران دارای تحصیلات دانشگاهی بودند و ۷۶ مورد طلاق‌ها مربوط به ازدواج‌هایی است که زن دارای تحصیلات دکترا و مرد بدون تحصیلات دانشگاهی و ۶۶ مورد نیز مرد دارای تحصیلات دکترا و زن دارای تحصیلات غیر دانشگاهی بوده است.