اعتراض مردم اهواز به شهرداری در پی ریزش کوه

اعتراض شدید مردم منبع آب به عملکرد ضعیف شهرداری اهواز،در جابجایی منازل.ریزش کوه موجب مرگ دلخراش دو کودک شد.

نمایش بیشتر

اعتراض شدید مردم منبع آب به عملکرد ضعیف شهرداری اهواز،در جابجایی منازل.ریزش کوه موجب مرگ دلخراش دو کودک شد.

گزارش مشکل
ریزش کوهاهوازریزش