غرق شدن کشتی باری ایران در آب های کویت (فیلم)

گزارش مشکل
کشتیغرق شدنکویت