پدیده خشکسالی در خراسان رضوی 17 ساله شد

مشهد- ایرنا- مدیرکل هواشناسی خراسان رضوی گفت: این استان سال زراعی گذشته برای هفدهمین سال متناوب شرایط خشکسالی را تجربه کرد.

پدیده خشکسالی در خراسان رضوی 17 ساله شد
پدیده خشکسالی در خراسان رضوی 17 ساله شد

محسن عراقی زاده روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: بر اساس روش SPEI پدیده خشکسالی متوسط برای خراسان رضوی در سال زراعی گذشته یعنی از ابتدای مهر پارسال تا 31 شهریور امسال تشخیص داده شده است.

وی ادامه داد: SPEI مساحت تحت تاثیر خشکسالی یک منطقه طی یک دوره یک ساله را مورد بررسی قرار می دهد.

مدیرکل هواشناسی خراسان رضوی گفت: بر این اساس حدود 50 درصد مساحت استان تحت تاثیر پدیده خشکسالی متوسط قرار داشته و بقیه نقاط آن دچار خشکسالی خفیف، شدید و بسیار شدید بوده است.

وی افزود: شهرستانهای بجستان و کلات به ترتیب بدترین و بهترین شرایط را انز نظر خشکسالی طی سال زراعی گذشته داشته اند بطوری که در این مدت 67 درصد مساحت بجستان دچار خشکسالی بسیار شدید بوده است.

عراقی زاده ادامه داد: شهرستان کلات شرایط بهتری داشت زیرا 45 درصد مساحت این شهرستان تحت تاثیر خشکسالی خفیف بود.

وی گفت: در مشهد نیز بر اساس ارزیابیها 96.6 درصد از وسعت این شهرستان سال زراعی گذشته دچار خشکسالی خفیف بود و 1.8 درصد مساحت آن وضعیت نرمال و 1.6 درصد خشکسالی متوسط داشته است.

مدیرکل اداره هواشناسی خراسان رضوی افزود: در این مدت برای هیچیک از شهرستانهای استان ترسال تشخیص داده نشده اند. تنها بخشی از مساحت پنج شهرستان چناران، درگز، قوچان، کلات و مشهد وضعیت نرمال داشتند یعنی نه دچار خشکسالی بوده و نه ترسالی داشته اند.

میانگین سالانه بارندگی در سطح کشور حدود 240 میلیمتر و در استان خراسان رضوی 206 میلی متر است.

سال زراعی گذشته 181 میلیمتر باران در خراسان رضوی بارید که نسبت به دوره آماری بلند مدت 10 درصد و نسبت به سال قبل 18 درصد کمتر شده است.

بارندگی شهر مشهد در دوره آماری درازمدت 258 میلیمتر است. طی سال زراعی گذشته میزان بارندگی در این شهر نسبت به دوره آماری دو درصد افزایش داشت.

استان 6 میلیون و 400 هزار نفری خراسان رضوی با وسعت 118 هزار و 851 کیلومترمربع (11 میلیون و 740 هزار و 659 هکتار) معادل هفت درصد مساحت کل کشور و شامل 28 شهرستان، 70 بخش و 2 هزار و 540 روستا می باشد.

خراسان رضوی منطقه ای خشک و نیمه خشک است زیرا 75 درصد وسعت آن در اقلیم بیابانی یعنی خشک، نیمه خشک و فراخشک قرار دارد. یک میلیون و 651 هزار و 511 هکتار از زمینهای خراسان رضوی در مناطق بیابانی متاثر از کانونهای فرسایش بادی قرار دارد که شامل حدود 30 درصد از وسعت استان است. خراسان رضوی دارای 15 کانون بحرانی فرسایش بادی در 17 منطقه و 15 شهرستان است. همچنین وسعت مراتع خراسان رضوی شش میلیون و 566 هزار و 29 هکتار معادل 56 درصد از کل مساحت این استان است. مساحت جنگلهای خراسان رضوی نیز با محاسبه بیشه زارها، درختچه ها و جنگلهای دست کاشت حدود یک میلیون هکتار یعنی 8،5 درصد از وسعت استان را شامل می شود.