(تصاویر) گازگرفتگی و مرگ راننده در کامیون

راننده جوان خودروی ایسوزو که از قائنات به مشهد آمده بود، بر اثر روشن کردن یک دستگاه پیک‌نیک در فضای محصور کابین خودرو، دچار مسمومیت با گاز سمی منوکسیدکربن شد و جان باخت.

(تصاویر) گازگرفتگی و مرگ راننده در کامیون
(تصاویر) گازگرفتگی و مرگ راننده در کامیون
(تصاویر) گازگرفتگی و مرگ راننده در کامیون
(تصاویر) گازگرفتگی و مرگ راننده در کامیون
(تصاویر) گازگرفتگی و مرگ راننده در کامیون
(تصاویر) گازگرفتگی و مرگ راننده در کامیون
(تصاویر) گازگرفتگی و مرگ راننده در کامیون
(تصاویر) گازگرفتگی و مرگ راننده در کامیون
(تصاویر) گازگرفتگی و مرگ راننده در کامیون
(تصاویر) گازگرفتگی و مرگ راننده در کامیون
(تصاویر) گازگرفتگی و مرگ راننده در کامیون