فیلم: ازدواج مهرداد میناوند روی آنتن تلویزیون علنی شد!

ازدواج مهرداد میناوند در برنامه ورزش از نگاه دو علنی شد، شوخی خدادعزیزی با خبر ازدواج مهرداد میناوند را ببینید.