اقدام عجیب یک موزه و فروختن تابلو های نقاشی کشیده نشده!

کارتون روز:

اقدام عجیب یک موزه و فروختن تابلو های نقاشی کشیده نشده!

موزه؛  اقدام عجیب یک موزه و فروختن تابلو های نقاشی کشیده نشده!
موزه؛ اقدام عجیب یک موزه و فروختن تابلو های نقاشی کشیده نشده!

به گزارش جام نیوز ، اخیرا موزه ای در لندن افتتاح شده که تابلوهای نقاشی کشیده نشده را به فروش می رساند؛ این قاب های خالی تا 10 هزار دلار هم به فروش رفته اند!

اقدام عجیب یک موزه و فروختن تابلو های نقاشی کشیده نشده!