نشست خبری رییس ستاد انتخابات کشور

نشست خبری جمال عرف، رییس ستاد انتخابات کشور در آستانه آغاز ثبت نام کاندیداهای مجلس دهم شنبه ۹ آذر در ساختمان وزارت کشور برگزار شد.

نشست خبری جمال عرف، رییس ستاد انتخابات کشور در آستانه آغاز ثبت نام کاندیداهای مجلس یازدهم شنبه ۹ آذر در ساختمان وزارت کشور برگزار شد.

 • نشست خبری جمال عرف، رییس ستاد انتخابات کشور در آستانه آغاز ثبت نام کاندیداهای مجلس یازدهم

 • نشست خبری جمال عرف، رییس ستاد انتخابات کشور در آستانه آغاز ثبت نام کاندیداهای مجلس یازدهم

 • خبرنگاران در نشست خبری جمال عرف، رییس ستاد انتخابات کشور در آستانه آغاز ثبت نام کاندیداهای مجلس یازدهم

 • سخنرانی جمال عرف، رییس ستاد انتخابات کشور در آستانه آغاز ثبت نام کاندیداهای مجلس یازدهم در نشست خبری

 • خبرنگاران در نشست خبری جمال عرف، رییس ستاد انتخابات کشور در آستانه آغاز ثبت نام کاندیداهای مجلس یازدهم

 • نشست خبری جمال عرف، رییس ستاد انتخابات کشور در آستانه آغاز ثبت نام کاندیداهای مجلس یازدهم

 • سخنرانی جمال عرف، رییس ستاد انتخابات کشور در آستانه آغاز ثبت نام کاندیداهای مجلس یازدهم در نشست خبری

 • خبرنگاران در نشست خبری جمال عرف، رییس ستاد انتخابات کشور در آستانه آغاز ثبت نام کاندیداهای مجلس یازدهم

 • نشست خبری جمال عرف، رییس ستاد انتخابات کشور در آستانه آغاز ثبت نام کاندیداهای مجلس یازدهم

 • سخنرانی جمال عرف، رییس ستاد انتخابات کشور در آستانه آغاز ثبت نام کاندیداهای مجلس یازدهم در نشست خبری

 • سخنرانی جمال عرف، رییس ستاد انتخابات کشور در آستانه آغاز ثبت نام کاندیداهای مجلس یازدهم در نشست خبری

 • خبرنگاران در نشست خبری جمال عرف، رییس ستاد انتخابات کشور در آستانه آغاز ثبت نام کاندیداهای مجلس یازدهم

 • سخنرانی جمال عرف، رییس ستاد انتخابات کشور در آستانه آغاز ثبت نام کاندیداهای مجلس یازدهم در نشست خبری

 • خبرنگاران در نشست خبری جمال عرف، رییس ستاد انتخابات کشور در آستانه آغاز ثبت نام کاندیداهای مجلس یازدهم

 • نشست خبری جمال عرف، رییس ستاد انتخابات کشور در آستانه آغاز ثبت نام کاندیداهای مجلس یازدهم

 • نشست خبری جمال عرف، رییس ستاد انتخابات کشور در آستانه آغاز ثبت نام کاندیداهای مجلس یازدهم

 • نشست خبری جمال عرف، رییس ستاد انتخابات کشور در آستانه آغاز ثبت نام کاندیداهای مجلس یازدهم

 • نمودار زمانبندی یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در حاشیه نشست خبری رییس ستاد انتخابات کشور