جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی با حضور سران سه قوه

جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی شنبه ۹ آذرماه با حضور سران سه قوه در نهاد ریاست جمهوری برگزار شد.

جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی شنبه ۹ آذرماه با حضور سران سه قوه در نهاد ریاست جمهوری برگزار شد.

 • اسحاق جهانگیری، علی لاریجانی، حسن روحانی، ابراهیم رییسی و محمود واعظی در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی با حضور سران سه قوه

 • علی لاریجانی و حسن روحانی در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی با حضور سران سه قوه

 • محمد باقر نوبخت در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی با حضور سران سه قوه

 • ابراهیم رییسی، محمود واعظی و عبدالرضا رحمانی فضلی در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی با حضور سران سه قوه

 • حسن روحانی، رییس جمهوری در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی با حضور سران سه قوه

 • جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی با حضور سران سه قوه

 • علی لاریجانی، حسن روحانی و ابراهیم رییسی در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی با حضور سران سه قوه

 • اسحاق جهانگیری و علی لاریجانی در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی با حضور سران سه قوه

 • محمود واعظی و عبدالرضا رحمانی فضلی در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی با حضور سران سه قوه

 • محمود واعظی، ابراهیم رییسی، حسن روحانی، علی لاریجانی و اسحاق جهانگیری در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی با حضور سران سه قوه

 • جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی با حضور سران سه قوه

 • غلام حسین محسنی اژه‌ای و محمد جعفر منتظری در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی با حضور سران سه قوه

 • ابراهیم رییسی و محمود واعظی در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی با حضور سران سه قوه

 • عبدالناصر همتی و الیاس حضرتی در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی با حضور سران سه قوه

 • علی لاریجانی و حسن روحانی در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی با حضور سران سه قوه

 • علی ربیعی و کاظم جلالی در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی با حضور سران سه قوه

 • ابراهیم رییسی و حسن روحانی در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی با حضور سران سه قوه

 • علی لاریجانی، حسن روحانی و ابراهیم رییسی در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی با حضور سران سه قوه

 • جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی با حضور سران سه قوه