برخورد قطار با تریلی در مازندران

برخورد قطار با تریلی در روستای کوهستان از توابع شهرستان بهشهر در ساری یک مصدوم داشته است.

برخورد قطار با تریلی در روستای کوهستان از توابع شهرستان بهشهر در ساری یک مصدوم داشته است.

برخورد قطار با تریلی در مازندران
برخورد قطار با تریلی در مازندران