تصاویر: آتش سوزی در قلعه تاریخی ژاپن

وقوع آتش سوزی در قلعه شوری در ژاپن که در فهرست میراث بین المللی ثبت شده است موجب شد بیشتر بخش‌های آن بسوزد و نابود شود.