عکس/ آتش گرفتن درختان بر اثر گرما در بیرجند!

سازمان محیط زیست درباره آتش گرفتن درختان بر اثر گرما هشدار داده بود.

 آتش گرفتن درختان بر اثر گرما در بیر
آتش گرفتن درختان بر اثر گرما در بیر